sasenai:

3O days Naruto Challenge - Day O6: Favorite Jinchuuriki